نقاط عطف مهم: دفتر جدید هونان CTS!!

December 29, 2022

آخرین اخبار شرکت نقاط عطف مهم: دفتر جدید هونان CTS!!

نقاط عطف مهم: دفتر جدید هونان CTS!!

 

 

2022.12.26


با توسعه مداوم CTS، گسترش دامنه تجاری آن و افزایش تعداد کارکنان، فضای اداری این شرکت نیز ارتقا یافته است.این یک نقطه عطف مهم در مسیر توسعه CTS است که نه تنها به معنای گسترش مداوم مقیاس عملیات شرکت است، بلکه نشان دهنده روند توسعه غیرقابل توقف در آینده است!

آخرین اخبار شرکت نقاط عطف مهم: دفتر جدید هونان CTS!!  0

آخرین اخبار شرکت نقاط عطف مهم: دفتر جدید هونان CTS!!  1